Op maandag 19 november jl. heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overleg gevoerd met Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de cultuurbegroting 2019. 

Aangenomen moties zijn o.a.:

o Motie van het lid Aartsen 'Ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed'
Overwegende dat het de ambitie is van het regeerakkoord om het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur te waarborgen;
Constaterende dat de Minister voornemens is 1 miljoen ter beschikking te stellen voor volkscultuur en immaterieel erfgoed;
Verzoekt de regering, om binnen het Fonds voor Cultuurparticipatie een regeling te ontwikkelen ter ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed met daarin meer aandacht voor allerlei soorten immaterieel erfgoed zoals verenigingen, schutterijen en gildes. 

o Motie van het lid Ellemeet 'Culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies'
Constaterende dat de Minister werkt aan een nieuwe basisinfrastructuur;
Constaterende dat verschillende bestuurslagen nu de subsidieopdrachten aan culturele organisaties niet altijd op elkaar afstemmen;
Overwegende dat eenduidige opdrachtgeving door Rijk, provincie en gemeente een grote bijdrage kan leveren aan het versterken van het culturele veld;
Overwegende dat culturele waarde van organisaties voor de regio en de wens om een nieuw en ander publiek te bereiken belangrijke uitgangspunten zouden moeten zijn bij het verstrekken van subsidies door Rijk, provincies en gemeenten;
Verzoekt de regering, samen met de regio’s te onderzoeken op welke wijze de culturele waarde van organisaties voor de regio en het bereiken van een nieuw en ander publiek zo eenduidig mogelijk te verankeren is in de verschillende regelingen voor cultuursubsidies.

o Motie van de leden Asscher en Bergkamp 'Méér muziek in de klas'
Van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen;
Constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd;
Constaterende dat er bijna 1.660 p.o.-scholen hebben deelgenomen en er dus veel animo bestaat maar dat dit nog maar een kwart van het totaal betreft;
Verzoekt de regering, een nieuwe tranche te openen voor 2019 en 2020 en hiervoor voor beide jaren in ieder geval   € 500.000 beschikbaar te stellen om het bereik van «muziek in de klas» onder basisschoolleerlingen verder te vergroten. 

Voor de overige aangenomen moties zie: 
https://www.kunsten92.nl/activiteit/moties/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=27-11-2018